Δυσαρέσκεια γιά τήν Δημοκρατία, ὑπερηφάνεια γιά τήν ἑλληνική εὐφυΐα

ΜΠΟΡΕΙ οἱ Ἕλληνες στήν μεγάλη πλειονότητά τους (81%) νά ἀπορρίπτουν τήν προοπτική μιᾶς δικτατορίας, ὅμως δέν ἐμφανίζονται ἱκανοποιημένοι ἀπό τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο λειτουργεῖ σήμερα ἡ Δημοκρατία στήν χώρα. Ἱκανοποιημένο ἤ μᾶλλον ἱκανοποιημένο εἶναι συνολικῶς τό 28,4% τῶν πολιτῶν, ἐνῷ δυσαρεστημένο εἶναι τό 70,8%. Δυσαρεστημένο δηλώνει τό 40,2% καί μᾶλλον δυσαρεστημένο τό 30,6%. Αὐτό διαπιστώνει ἡ δημοσκόπησις τήν ὁποία ἐπραγματοποίησε ἡ ἑταιρεία About People γιά λογαριασμό τῆς Eteron καί ἡ ὁποία καταγράφει τόν διχασμό τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας μεταξύ συντηρητισμοῦ καί φιλελευθεροποιήσεως. Εἰδικῶς, ὅσον ἀφορᾶ στήν οἰκονομία, τό 50,1% τάσσεται ὑπέρ τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς, ὅμως ἕνα σημαντικό 35,6% προτιμᾶ ἕνα σύστημα πού νά στηρίζεται περισσότερο στόν κεντρικό κρατικό σχεδιασμό. Ἀντιστοίχως, τό 28,9% θεωρεῖ ὅτι τό Κράτος ἐπεμβαίνει ὑπερβολικά καί δέν ἐπιτρέπει στόν ἰδιωτικό τομέα νά δημιουργήσει πλοῦτο καί θέσεις ἐργασίας. Ὅμως τό 55,9% θεωρεῖ ὅτι τό Κράτος δέν ἐπεμβαίνει ἀρκετά καί ἐπιτρέπει στόν ἰδιωτικό τομέα νά δρᾶ ἀσύδοτος.

Σέ γενικές γραμμές, πάντως, οἱ Ἕλληνες θεωροῦν ὅτι εἴμαστε ἕνας σημαντικός λαός πού ξεχωρίζει γιά τήν εὐφυΐα καί τόν πολιτισμό του. Μέ τήν θέση αὐτή ταυτίζεται τό 62,5% μέ τό 34,1% νά διαφωνεῖ.

Στά ἐπί μέρους ζητήματα, οἱ Ἕλληνες θεωροῦν ἀπειλή τήν ἐγκατάσταση μεταναστῶν καί προσφύγων στήν χώρα. Τό 57,2% θεωρεῖ ὅτι ἡ παρουσία μεγάλου ἀριθμοῦ μεταναστῶν καί προσφύγων συνιστᾶ ἀπειλή γιά τόν πολιτισμό καί τίς παραδόσεις μας. Μέ τήν ἄποψη αὐτή διαφωνεῖ τό 39,6%, ἐνῷ ἕνα 3,2% δέν διατυπώνει γνώμη. Συνακόλουθη εἶναι ἡ θέσις τοῦ 65,7% πού θεωρεῖ ὅτι οἱ μετανάστες συμβάλλουν στήν αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητος, μέ τό 28,5% νά διαφωνεῖ μέ αὐτήν τήν θέση. Ταυτοχρόνως μιά τεραστία πλειονότης, τό 63,5% τῶν ἐρωτηθέντων, διαφωνεῖ μέ τήν θέση τήν ὁποία ἔχει ἐκφράσει καί ὁ Πρωθυπουργός, ὅτι δηλαδή οἱ μετανάστες μπορεῖ νά συμβάλλουν στήν ἐπίλυση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος πού ἀντιμετωπίζει ἡ Ἑλλάς.

Ναί στήν ἐπαναφορά τῆς θανατικῆς γιά ὁρισμένα ἀδικήματα, λέγουν οἱ Ἕλληνες, καί μέ πολύ βραχεῖα διαφορά. Τό 47,9% τάσσεται ὑπέρ τῆς ἐπιβολῆς τῆς ἐσχάτης τῶν ποινῶν, μέ τό 47,5% νά διαφωνεῖ.

Ἡ θρησκεία παίζει σημαντικό ρόλο στήν ζωή τῶν περισσοτέρων πολιτῶν. Τό 76,6% δηλώνει πίστη στόν θεό, ἀλλά μόνον τό 23,8% εἶναι προσηλωμένο στήν θρησκεία. Τό 52,8% πιστεύει στόν θεό, ἀλλά δέν ἀφήνει τήν θρησκεία νά ἐπηρεάζει τήν ζωή του. Τό ποσοστό πάντως αὐτῶν πού θεωροῦν ὅτι ἡ Ἑλλάς χρειάζεται ἕνα κόμμα πού νά ἐκφράζει τίς ἀξίες τῆς Ὀρθοδοξίας καί τά συμφέροντα τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὑπερβαίνει αὐτό τῶν προσηλωμένων στήν θρησκεία, ἀνερχόμενο σέ 29,4%.

Γιά τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν τό 50,4% τοποθετεῖται ἀρνητικά. Ὑπέρ της τάσσεται τό 27,1% μέ τό 16,7% νά μήν διατυπώνει ἄποψη.

Οἱ Ἕλληνες δέν θέλουν συμμετοχή στούς πολέμους πού ἔχουν ξεσπάσει. Ἕνα ποσοστό 42-43% δηλώνει οὐδετερότητα ἔναντι τῶν ἐμπολέμων καί στήν Οὐκρανία καί στήν Γάζα. Ὅμως τό 35,3% δηλώνει ὅτι τάσσεται μέ τήν πλευρά τῆς Οὐκρανίας, ἐνῷ τό 17,9% δηλώνει ὅτι εἶναι μέ τήν Ρωσσία. Ὅσο γιά τήν Γάζα, τό 18,5% τάσσεται ὑπέρ τῶν Παλαιστινίων καί τό 22,1% ὑπέρ τῶν Ἰσραηλινῶν.

Πολύ μικρό εἶναι τό ποσοστό (34,7%) ἐκείνων πού θεωροῦν ὅτι ἡ παγκοσμιοποίησις μπορεῖ νά ἀποτελεῖ εὐκαιρία γιά τήν Ἑλλάδα. Ἀπ’ ἐναντίας τό 44,8% θεωρεῖ τήν παγκοσμιοποίηση ἀπειλή γιά τήν χώρα.

Σέ γενικές γραμμές, οἱ Ἕλληνες τάσσονται κατά τῶν ἀπεργιῶν καί κινητοποιήσεων ἀκόμη καί γιά ἐργασιακά ζητήματα. Τό 72,8% δηλώνει ὅτι τά τελευταῖα χρόνια δέν ἔχει μετάσχει σέ ἀπεργία ἤ οἱασδήποτε μορφῆς κινητοποίηση. Διχασμένοι εἶναι ὅμως οἱ Ἕλληνες ὅσον ἀφορᾶ στό ἐάν πρέπει τό δικαίωμα στίς συγκεντρώσεις νά περιορίζεται γιά λόγους προστασίας τῆς δημοσίας τάξεως. Τό 47,9% θεωρεῖ ὅτι πρέπει νά περιορίζεται μέ τό 47,3% νά διαφωνεῖ.

Ὅσον ἀφορᾶ, τέλος, στούς γάμους τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν, τό 56,2% δηλώνει ὅτι συμφωνεῖ, μέ τό 38,9% νά διαφωνεῖ. Σέ ἄλλη δημοσκόπηση, πρό ἑβδομάδος, ὑπέρ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφύλων εἶχε ταχθεῖ τό 47% καί κατά τό 42%. Ὅμως τό 58,6% διαφωνεῖ μέ τήν προοπτική υἱοθεσίας παιδιῶν ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια, μέ τό 37,2% νά συμφωνεῖ. Τέλος, μέ τό συντριπτικό ποσοστό τοῦ 75% οἱ Ἕλληνες τάσσονται κατά τῆς ἀπαγορεύσεως τῶν ἀμβλώσεων, μέ μόνον τό 21,1% νά διαφωνεῖ.

 

ΠΗΓΗ: ΕΣΤΙΑ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο