Απελευθέρωση της Χειμάρρας : 5 Νοεμβρίου 1912

Στις 5 Νοεμβρίου 1912, εθελοντικά σώματα Ηπειρωτών και 200 Κρητών, υπό τον Ταγματάρχη Χωροφυλακής Σπύρο Σπυρομήλιο, αποβιβάζονται στην Χειμάρρα και μετά σύντομο αγώνα αιχμαλωτίζουν την τουρκική φρουρά και απελευθερώνουν την πόλη. Η Χειμάρρα γίνεται ξανά Ελληνική !

 

«Χειμαρριῶται!

Καταλαμβάνων ἐν ὀνόματι τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων Γεωργίου τοῦ Α΄ καὶ της Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως τὴν Ἐπαρχίαν Χειμάρρας, κηρύσσω αὐτὴν ἐλευθέραν ὡς ἀναπόσπαστον τμῆμα τῆς μιᾶς καὶ ἀδιαιρέτου μεγάλης Ἑλληνικῆς Πατρίδος. Πληροῦται οὔτω ὁ πόθος πολλῶν γενεῶν αἵτινες ἐπότισαν τὴν γῆν ταύτην μὲ τὸ αἷμα των καὶ προσέφερον εἰς τὴν Πατρίδα τὰς μεγαλυτέρας τῶν θυσιῶν. […]

Μὲ τὴν ἀπόλυτον πεποίθησιν ὅτι καὶ τώρα ὅπως πάντοτε θὰ ταχθῆτε ὑπὸ τὴν ἱερὰν σημαίαν τῆς Πατρίδος συναγωνιζόμενοι μετ’ ἐμοῦ τοῦ φυσικοῦ σας Ἀρχηγοῦ καὶ τῶν ὑπ’ ἐμὲ γενναίων θέλετε μετὰ γενναιότητος καὶ αὐταπαρνήσεως ὑπερασπισθῆτε τὴν ἐλευθερίαν σας ἐναντίον παντὸς ἐχθροῦ, ἀναδεικνυόμενοι ἄξιοι ἀπόγονοι τῶν ἐν Ἀραχώβῃ, Μεσολογγίῳ, Πέτᾳ καὶ λοιποῖς μέροις πεσόντων προγόνων σας.

Ὁ Ἀρχηγός Σπῦρος Σπυρομήλιος»

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο