Γιατί πήγαμε στο Family Pride;

Ποιος θα πίστευε πριν κάποια χρόνια ότι θα χρειαζόταν να κατεβαίνουμε στους δρόμους να διαδηλώνουμε για τα αυτονόητα. Εν έτει 2024, στα χρόνια της woke παράνοιας, όλα είναι δυνατά. Το “Family Pride” σε Θεσσαλονίκη και Χανιά αποτέλεσε μια ισχυρή φωνή αντίδρασης αλλά και διεκδίκησης. Η Ελληνίδα μάνα η οποία δεν μπορεί να βλέπει το παιδί της να βομβαρδίζεται από την προπαγάνδα της ανωμαλίας, δεν έχει να του πάρει ένα γάλα και ένα πιάτο φαΐ της προκοπής, που αναγκάζεται να δουλεύει ολημερίς και να φροντίζει το σπιτικό της, αυτή η Ελληνίδα…

Περισσότερα

Πῶς νὰ συναντήσης τὸν Θεὸν «πρόσωπον πρὸς πρόσωπον»

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ Πῶς νὰ συναντήσης τὸν Θεὸν «πρόσωπον πρὸς πρόσωπον»   «Τίς ἡµᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; Θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγµὸς ἢ λιµὸς ἢ γυµνότης ἢ κίνδυνος ἢ µάχαιρα; καθὼς γέγραπται ὅτι ἕνεκά σου θανατούµεθα ὅλην τὴν ἡµέραν· ἐλογίσθηµεν ὡς πρόβατα σφαγῆς» (Ρωμ. η΄, 35, 36). (: Δηλ.: Τέτοιαν ἀγάπην ἔδειξεν εἰς ἡµᾶς ὁ Χριστός. Ποῖος λοιπὸν θὰ ἠµπορέσῃ νὰ µᾶς χωρίσῃ ἀπὸ τὴν ἀγάπην αὐτήν, ποὺ µᾶς ἔχει ὁ Χριστός; Μήπως θὰ µᾶς καταστήσῃ ὀλιγώτερον ἀγαπητοὺς εἰς τὸν Χριστὸν ἢ µήπως θὰ µᾶς χωρίσῃ ἀπ’ αὐτοῦ…

Περισσότερα